Прейскурант

ПРЕЙСКУРАНТ

ҚОӘДСБ «Рудный қалалық ауруханасы» КМК ақылы қызметте көрсетiлетiн

                                                     Б АҒ А  К Ө Р С Е Т К I Ш I

______________________________________________________________

П Р Е Й С К У Р А Н Т

              на оказание платных услуг КГП «Рудненская городская многопрофильная больница» УЗАКО

№ ұсынады № позиции.                    Қызмет атауы.               Наименование  услуг.  Бiрлiк     өлшемi.  Ед.изме   рения  Бағасы   Цена.
1 Мамандар қызметі. Услуги специалистов 1 қызмет 1 услуга  
1.1 Кеңес: терапевт, кардиолог, педиатр, аллерголог, инфекционист Консультация: терапевт, кардиолог, педиатр, аллерголог, инфекционист   1 570
1.2 Қабылдау: терапевт, педиатр Прием: терапевт, педиатр   615
1.3 Қабылдау: кардиолог, аллерголог, инфекционист Прием: кардиолог, аллерголог, инфекционист   1 570
1.4 Кеңес: хирург, тамырлы хирург, оториноларинголог, уролог, травматолог-ортопед Консультация: хирург, сосудистый хирург, оториноларинголог, уролог, травматолог-ортопед   1 230
1.5 Қабылдау: хирург, оториноларинголог, уролог, травматолог-ортопед Прием: хирург, оториноларинголог, уролог, травматолог-ортопед   1 230
1.6 Кеңес: акушер-гинеколог Консультация: акушер-гинеколог   1 550  
1.7 Қабылдау: гинеколог Прием: гинеколог   955
1.8 Кеңес: нейрохирург Консультация: нейрохирург   2 060
1.9 Кеңес: невропатолог Консультация: невропатолог   1 475
1.10 Қабылдау: невропатолог Прием: невропатолог   1 475
1.11 Қабылдау: физиотерапевт Прием: физиотерапевт   265
1.12 Кеңес: дерматовенеролог Консультация: дерматовенеролог   1 440
1.13 Қабылдау: дерматовенеролог Прием: дерматовенерлог   1 440
1.14 Кеңес: офтальмолог Консультация: офтальмолог   3 360
2 Бикелiк емшаралары Сестринские процедуры 1 емшара. 1 процед.  
2.1 Көк тамырдан қан алу Забор крови из вены       400
2.2 Iшкi қан тамырына дәрi құю Внутривенная инъекция     270
2.3 Iшкi бұлшық етке дәрi құю Внутримышечная инъекция   200
2.4 Таңу Перевязка   350
2.5 (Іріңді) таңу   Перевязка  (гнойная)   430
2.6 Стафилококке жуғынды алу Взятие мазка на стафилококк   250  
2.7 Шигеллалар мен сальмонеллаларға жағынды алу Забор мазка на шигеллы и сальмонеллы   305
2.8 Таңу (үлкен) Перевязка  (большая)   1 505
2.9 Таңу (кіші) Перевязка  (малая)   1 370
2.10 Автоматтандырылған машиналардағы спирография Спирография на автоматизированных аппаратах   985
3 Зертхана зертеулері Лабораторные исследования 1 зерттеу 1 исслед.  
3.1 Серологиялық зерттеулері Серологические исследования    
3.1.1 Вассерман реакциясы Реакция Вассермана   1 610
3.1.2 Қолдың саусағының қан алу Забор крови из пальца   75
3.1.3 Микрореакция (Микропреципитация әсері) Микрореакция (Реакция микропреципитации)   140
3.1.4 РПГА бір эритроцитарным анықтаумен РПГА с одним эритроцитарным диагностикумом   1 075
3.2 Гематологиялық зерттеулер Гематологические исследования    
3.2.1 Гемоглобинді анықтау Определение гемоглобина   305
3.2.2 Горяев камерасында лейкоциттерді есептеу Подсчет лейкоцитов в камере Горяева   355
3.2.3 Кфк-да эритроциттерді есептеу Подсчет эритроцитов на КФК   95
3.2.4 Тромбоциттерді санау Подсчет тромбоцитов   270
3.2.5 Капиллярлы қанның ұю уақытын анықтау Определение времени свертываемости капиллярной крови   100
3.2.6 ЭБЖ анықтау Определение СОЭ   195
3.2.7 Безгек плазмодиумын анықтау / безгек паразиттері Обнаружение плазмодиума малярии/малярийные паразиты   660
3.2.8 «Жуан тамшы» жағынды талдау Анализ мазка «толстая капля»   660
3.2.9 Лейкоконцентрат LE жасушаларын санау Подсчет лейкоконцентрата на LE клетки   515
3.2.10 Лейкоцитарлық формуланы есептеу Подсчет лейкоцитарной формулы   335
3.2.11 Жалпы қан талдауы (6 параметр) Общий анализ крови (6 параметров)   1 160
3.2.12 Миелограмма есебі Подсчет миелограммы   1 310
3.2.13 Ретикулоциттер Ретикулоциты   350
3.2.14 Гематокрит Гематокрит   165
3.3 Клиникалық зерттеулер Клинические исследования    
3.3.1 Нечипоренко бойынша зәр талдауы Анализ мочи по Нечипоренко   320
3.3.2 Несептегі ақуызды анықтау (сапалық сынама) Определение белка в моче (качественная проба)   60
3.3.3 Несептегі ақуызды анықтау (сандық сынама) Определение белка в моче (количественная проба)   125
3.3.4 Анықтау несептегі өт пигменттері Определение желчных пигментов в моче   75
3.3.5 Зәрдегі глюкозаны анықтау Определение глюкозы в моче   270
3.3.6 Зимницкий бойынша несепті талдау Анализ мочи по Зимницкому   170
3.3.7 Зәрдің жалпы талдау Общий анализ мочи   270
3.3.8 Қақырықтың жалпы талдауы Общий анализ мокроты   350
3.3.9 Қақырықты туберкулезге зерттеу Исследование мокроты на туберкулез   610
3.3.10 Несепті туберкулезге зерттеу Исследование мочи на туберкулез   610
3.3.11 Жасырын қанға нәжісті зерттеу Исследование кала на скрытую кровь   2 660
3.3.12 Дуоденальдық құрамын зерттеу Исследование дуоденального содержимого   1 205
3.3.13 Құрт жұмыртқасына нәжісті тексеру Исследование кала на яйца глист   425
3.3.14 Капрологияға нәжісті зерттеу Исследование кала на копрологию   400
3.3.15 Еркекбезі шырынын зерттеу Исследование сока простаты   305
3.3.16 Шәуетті зерттеу Исследование спермы   2 140
3.3.17 Ацетон несепте Ацетон в моче   140
3.3.18 Жағындыны гонореяға, трихомониазға, ашытқы саңырауқұлағына зерттеу Исследование мазков на гонорею, трихомониаз, дрожжевой грибок   865
3.3.19 Бозғылт спирохетті  зерттеу Исследование на бледную спирохету   585
3.3.20 Демодекозға талдау Анализ на демодекоз   660
3.3.21 Қышымаға талдау Анализ на чесотку   660
3.3.22 Саңырауқұлақшаға талдау Анализ на грибок   810
3.3.23 Ұзақ қан кетуді талдау  Анализ крови на длительность кровотечения   855
3.4 Биохимиялық зерттеулер Биохимические исследования    
3.4.1 Коагулограмма Коагулограмма   2 830
3.4.2 Протромбинді уақыт Протромбиновое время   1 725
3.4.3 Фибриноген Фибриноген   1 525
3.4.4 ТУББ АЧТВ   800
3.4.5 ФЕМЖ РФМК   1 395
3.4.6 ХҚҚ МНО   190
3.4.7 Несепнәрді қол әдісімен анықтау Определение мочевины ручным методом   565
3.4.8 Креатининді қол әдісімен анықтау Определение креатинина ручным методом   540
3.4.9 Жалпы ақуызды анықтау қол әдісімен Определение общего белка ручным методом   365
3.4.10 Бета-липопротеидтерді анықтау Определение бета-липопротеидов   200
3.4.11 Сарысулық темірді анықтау Определение сывороточного железа   1 420
3.4.12 Қолмен әдісімен АЛТ Анықтау Определение АЛТ ручной метод   330
3.4.13 Қолмен  әдісімен АСТ анықтау Определение АСТ ручной метод   330
3.4.14 Глюкозаны анықтау Определение глюкозы   390
3.4.15 Глюкозаға төзімділік тесті Тест на толерантность к глюкозе   765
3.4.16 Жалпы холестеринді қолмен  әдісімен анықтау Определение общего холестерина ручной метод   370
3.4.17 Холестеринді зерттеу – липопротеиндердің ТЖЛП жоғары тығыздығында Определение холестерина – липопротеинов высокой плотности ЛПВП   275
3.4.18 Холестеринді зерттеу – липопротеиндердің ТТЛП төмен тығыздығында Определение холестерина – липопротеинов низкой плотности ЛПНП   275
3.4.19 Жалпы билирубинді қол әдісімен анықтау Определение общего билирубина ручной метод   440
3.4.20 Тік билирубинді қол әдісімен анықтау Определение прямого билирубина ручной метод   440
3.4.21 С-реактивті ақуызды сапалы анықтау Качественное определение С-реактивного белка   185
3.4.22 С-реактивті ақуызды сандық анықтау Количественное определение С-реактивного белка   185
3.4.23 Тимолдық сынама Тимоловая проба   235
3.4.24 Триглицеридтерді анықтау Определение триглицеридов   805
3.4.25 Қол әдісімен сілтілі фосфатазаны анықтау Определение щелочной фосфатазы ручным методом   1 005
3.4.26 Амилазаны анықтау Определение амилазы   425
3.4.27 Жалпы темір байланыстырушылықты зерттеу ОЖСС Определение общей железосвязывающей способности ОЖСС   355
3.4.28 Фосфор электролитін анықтау Определение электролитов Фосфор   400
3.5 ИФТ ИФА    
3.5.1 ИФТ Хеликобактер пилори антиденелер ИФА Антитела к хеликобактер пилори   1 940
3.5.2 ИФТ а-Hbs- айқындаушы ИФА а-Hbs- выявляющий   1 105
3.5.3 ИФТ HBs-Ag дәлелдеуші ИФА HBs-Ag подтверждающий    1 325
3.5.4 ИФА аНСV — айқындаушы ИФА аНСV — выявляющий   1 105
3.5.5 НСV  дәлелдеуші НСV — подтверждающий   1 365
3.5.6 ИФТ хламидиоз IgG ИФА хламидиоз IgG   1 350
3.5.7 ИФТ хламидиоз IgМ ИФА хламидиоз IgМ   1 430
3.5.8 ИФТ токсоплазмоз ИФА токсоплазмоз   1 440
3.5.9 ИФТ СА 125 ИФА СА 125   2 000
3.5.10 ИФТ СА 19-9 ИФА СА 19-9   2 350
3.5.11 ИФТ  раковоэмбриональды антиген СЕА ИФА раковоэмбриональный антиген СЕА   1 645
3.5.12 ИФТ описторхоз ИФА описторхоз   1 845
3.5.13 ИФТ лямблиоз ИФА лямблиоз   1 440
3.5.14 ИФТ ЕАА простатикалық антиген тегін ИФА ПСА простатический антиген свободный   1 155
3.5.15 ИФТ ұшық вирусы ИФА вирус простого герпеса   1 610
3.5.16 ИФТ асқаридтерге антиденелер ИФА антитела к аскаридам   1 540
3.5.17 Токсокара Токсокара   1 750
3.5.18 ИФТ альфа-фетопротеин (АФП) ИФА альфа-фетопротеин (АФП)   1 370
3.5.19 ИФТ тропонин ИФА тропонин   1 695
3.5.20 Қандағы глюкозаны анықтау Определение гликолизированного гемоглобина   2 545
3.5.21 ИФТ эхинококкоз ИФА эхинококкоз   1 500
3.5.22 ИФТ тироксин (Т4) ИФА тироксин (Т4)   3 110
3.5.23 Тиреотропты гормон (ТТГ) Тиреотропный гормон (ТТГ)   3 110
3.5.24 ИМТ әдісімен қанның сарысуында А гепатит вирусына Ig M анықтау Определение Ig M к вирусу гепатита A в сыворотке крови ИФА-методом   1 135
3.5.25 Д-димерді анықтау Определение Д — димера   2 375
3.5.26 a-HAV IgM (Гепатит А) a-HAV IgM (Гепатит А)   2 195
3.6 Микробиологиялық зерттеулер Микробиологические исследования    
3.6.1 Саңырауқұлақ тектес «кандида» морфологиялық қасиеттерін және қоздырғышты сәйкестендірді үйрене отырып зерттеу Исследование на грибы рода «кандида» с изучением морфологических свойств и идентификации возбудителя   2 430
3.6.2 Биологиялық материалды (зәр, өт, қақырық, құлақ, көз, жара және т. б. бөлінетін) морфологиялық, культуралдық, тинкториалдық, биохимиялық қасиеттері бойынша сәйкестендірумен зерттеу) Исследование биологического материала (моча, желчь, мокрота, отделяемое ушей, глаз, ран и т.д.) с идентификацией по морфологическим, культуральным, тинкториальным, биохимическим свойствам)   3 375
3.6.3 Антибиотиктерге микробтардың сезімталдығын талдауы Анализ чувствительности микробов к антибиотикам   1 275
3.6.4 Гонорея, трихомониаз, ашытқы грибка үшін бактериологиялық мәдени зерттеу анықтамасы Бактериологическое культуральное исследование для диагностики гонореи, трихомониаза, дрожжевого грибка   1 255
3.6.5 Стафилококқа бастапқы екпе Первичный посев стафилококка   650
3.6.6 Уреамикоплазмозды мәдени зерттеу Культуральное исследование уреамикоплазмоза   2 120
3.6.7 Материал алуға микробилогиялық зерттеу Забор материала на микробилогические исследования   235
3.6.8 Гонорея, трихомониаз, ашытқы саңырауқұлақша (гинекологиялық) жағынды алу Взятие мазка на гонорею, трихомониаз, дрожжевой грибок (гинекологический)   235
3.6.9 Акантолитикалық жасушалар Акантолитические клетки   975
3.6.10 Бактериологиялық талдауға жағынды алу (ЛОР) Взятие мазка на бактериологический анализ (ЛОР)   130
3.6.11 Бактериологиялық талдауға жағынды алу (көру мүшелері) Взятие мазка на бактериологический анализ (органы зрения)   145
3.6.12 Бактериологиялық талдауға жағынды алу Взятие мазка на бактериологический анализ   145
3.6.13 Қоздырғышты сәйкестендіре отырып дизентерия  Дизентерия с идентификацией возбудителя   835
3.6.14 Қоздырғышты сәйкестендіре отырып сальмонеллез Сальмонеллез с идентификацией возбудителя   2 360
3.6.15 Қоздырғышты сәйкестендіре отырып энтеропатогендік ішек таяқшасы  Энтеропатогенная кишечная палочка с идентификацией возбудителя   1 570
3.6.16 Стафилококкты алғашқы егу Первичный посев стафилококка   2 480
3.6.17 Дисбактериозға  зерттеу Исследование на дисбактериоз   4 240
3.6.18 Қоздырғышты сәйкестендіре отырып дифтерия Дифтерия с идентификацией возбудителя   1 340
3.6.19 Патогенді сәйкестендіре отырып, зарарсыздандыруға арналған қан Кровь на стерильность с идентификацией возбудителя   1 370
3.6.20 Патогенді сәйкестендіретін стерильділікке арналған сүт Молоко на стерильность с идентификацией возбудителя   1 350
3.6.21 Патогенді гемокультура Гемокультура с идентификацией возбудителя   1 615
3.6.22 Код ортасын пайдалана отырып сыртқы ортадан шайылуды зерттеу Исследование смывов с внешней среды с использованием среды Кода   280
3.6.23 БГКП-ға сыртқы ортадан шайылуды зерттеу Исследование смывов с внешней среды на БГКП   360
3.6.24 Сары стафилококкқа сыртқы ортадан шайылуды зерттеу Исследование смывов с внешней среды на золотистый стафилококк   380
3.6.25 Шартты-патогенді флораға сыртқы ортадан шайылуды зерттеу Исследование смывов с внешней среды на условно-патогенную флору   395
3.6.26 Сары стафилококкқа сыртқы ортадан шайылуды зерттеу Исследование воздуха помещений на золотистый стафилококк   410
3.6.27 Зең қотырына бөлме ауасын зерттеу Исследование воздуха помещений на плесневые грибы   410
3.6.28 Шартты-патогенді флораға сыртқы ортадан шайылуды зерттеу Исследование воздуха помещений на условно-патогенную флору   410
3.6.29 Материалдың зең қотырына және қоздырғышқа стерильдігіне зерттеу    Исследование материала на стерильность на плесневые грибы и дрожжи   680
3.6.30 Материалдың  аэробты және анаэробты стерильдігіне зерттеу  Исследование материала на стерильность на аэробные и анаэробные микроорганизмы   660
3.6.31 Ауыз қуысынан көкжөтелге  таза дақылды бөле отырып бактериологиялық зерттеу  Бактериологическое исследование отделяемого из зева на коклюш  с  выделением чистой культуры   2 770
3.6.32 Ауыз қуысынан көкжөтелге  таза дақылды бөлмей бактериологиялық зерттеу  Бактериологическое исследование отделяемого из зева на коклюш без выделения   625
3.6.33 Холера нәжісін бактериологиялық зерттеу Бактериологическое исследование испражнений на холеру   705
3.7 Биохимиялық анализаторда зерттеу  AU 480 Биохимические исследования на анализаторе AU 480    
3.7.1 Глюкоза, анықтау үшін реагент (GLUCOSE) Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE)   86
3.7.2 Жалпы ақуыз, анықтау үшін арналған реагент (TOTAL PROTEIN) Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN)   76
3.7.3 Несепнәрді анықтау үшін арналған реагент (UREA/UREA NITROGEN) Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN)   101
3.7.4 Креатинин, анықтау үшін арналған реагент (CREATININE) Креатинин, реагент для определения (CREATININE)   68
3.7.5 Жалпы билирубин, анықтау үшін арналған реагент (TOTAL BILIRUBIN) Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN)   112
3.7.6 Тікелей билирубин, анықтау үшін арналған реагент (DIRECT BILIRUBIN) Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN)   134
3.7.7 Аланинаминотрансфераз анықтау үшін арналған реагент (ALT) Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT)   87
3.7.8 Аспартатаминотрансфераз анықтау үшін арналған реагент (AST) Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST)   87
3.7.9 Сілтілі фосфатаза, анықтау үшін арналған реагент (ALP) Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP)   137
3.7.10 Холестерин анықтау үшін арналған реагент (CHOLESTEROL) Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL)   110
3.7.11 Триглицеридтер анықтау үшін арналған реагент (TRIGLYCERIDE) Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE)   201
3.7.12 Холестерин ТТЛП, анықтау үшін арналған реагент (LDL CHOLESTEROL) Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL)   1 188
3.7.13 ТЖЛП Холестерин, анықтау үшін арналған реагент (HDL-CHOLESTEROL) Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL)   647
3.7.14 С-реактивті ақуыз (латекс), анықтау үшін арналған реагент (CRP LATEX) С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX)   3 478
3.7.15 Ревматоидты фактор (РФ) (латекс), анықтау үшін арналған реагент (RF LATEX) Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения  (RF LATEX)   11 224
3.7.16 Темір анықтау үшін арналған реагент (IRON) Железо, реагент для определения (IRON)   520
3.7.17 Альфа-амилаза, реагент анықтау үшін (δ-AMYLASE) Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE)   218
3.7.18 Креатинкиназа анықтау үшін арналған реагент (СК (NАС)) Креатинкиназа реагент для определения (СК (NAC))   367
3.7.19 Креатинкиназа МВ анықтау үшін арналған реагент (СК-МВ) Креатинкиназа МВ анықтау үшін арналған реагент (СК-МВ) Креатинкиназа МВ анықтау үшін арналған реагент (СК-МВ) Креатинкиназа МВ реагент для определения (СК-МВ)   1 514
3.7.20 Қанық темір байланысты қабілетін анықтау үшін реагент  (UIBC) Ненасыщенная железосвязывающая способность, реагент для определения (UIBC)   592
3.7.21 Са (кальций) Са (кальций)   243
3.7.22 Nа (натрий) Nа (натрий)   1 128
3.7.23 К (калий) К (калий)   1 128
4 Физиотерапиялық қызметтер Физиотерапевтические услуги, ОВЛ 1 емшара. 1 процед.  
4.1.1 Жеке ЕДШ ЛФК индивидуальное   560
4.1.2 Топтық ЕДШ ЛФК групповое   225
4.1.3 Кеуде қуысына массаж (Механомассаж) Массаж грудной клетки (Механомассаж)   225
4.1.4 Массаж 1 бірлік Массаж 1 единица   415
4.1.5 Электрофорез Электрофорез   355
4.1.6 УЖЖ-терапия УВЧ-терапия   125
4.1.7 Ультрадыбыстық терапия Ультразвуковая терапия   335
4.1.8 ДДТ-терапия (токи Бернара) ДДТ-терапия (токи Бернара)   185
4.1.9 Ультракүлгін сәулелену (тубус) Ультрафиолетовое облучение (тубус)   120
4.1.10 Ультракүлгін сәулелену Ультрафиолетовое облучение   120
4.1.11 Соллюкс Соллюкс   225
4.1.12 Гальванизация Гальванизация   285
4.1.13 Статистикалық душ (Интерференцтерапия) Статистический душ (Интерференцтерапия)   160
4.1.14 Парафинді зерттеу Парафинолечение   565
4.1.15 Дарсонвализация Дарсонвализация   275
4.1.16 Магнитотерапия Магнитотерапия   120
4.1.17 Екпінді-толқындық емдеу Ударно-волновая терапия   1 305
4.1.18 ЕЖЧ-емдеу КВЧ-терапия   285
4.1.19 Амплипульстерапия Амплипульстерапия   160
4.1.20 Инфрақызыл сәуле Инфракрасное излучение   225
4.1.21 Индуктотермия Индуктотермия   225
4.1.22 СМТ (микротолқынды)емдеу СМВ (микроволновая) терапия   160
4.1.23 Душ Шарко Душ Шарко   405
4.1.24 Балаларға арналған iнжу душтары Жемчужные ванны для детей   435
4.1.25 Ересектерге арналған інжу душтары Жемчужные ванны для взрослых   530
4.1.26 Су асты душ-массаж  Подводный душ массаж   555
4.1.27 Оттегі коктейлі (0,5л) Кислородный коктейль (0,5л)   110
4.1.28 Галотерапия Галотерапия   345
4.1.29 Аэрозольтерапия, ингаляция Аэрозольтерапия, ингаляции   415
4.1.30 Балаларға арналған биоптрон Биоптрон для детей   205
4.1.31 Ересектерге арналған биоптрон Биоптрон для взрослых   285
4.1.32 Балаларға арналған жалпы уқалап-сылау  Массаж общий для детей   565
4.1.33 Денсаулық тобын сүйемелдеу Сопровождение группы здоровья 1 қызмет 1 услуга 4 105
4.2. Бассейн Бассейн 1 бару 1 посещ  
4.2.1 Бассейнге бару Посещение бассейна   620
4.2.2 Нұсқаушымен  жеке сабақ   Индивидуальное занятие с инструктором   1720
4.2.3 Ересектерге арналған  бассейнге бару  Посещение бассейна для взрослых   620
4.2.4 Бассейнге бару   (жеке, сағ.) Посещение бассейна (индивидуальный час)   4 385
4.2.5 Топтық сауықтыру, кеуде және ерте жүзу (нұсқаушы+ана+бала) Оздоровительное групповое, грудничковое и раннее плавание (инструктор+мама+малыш)   805
4.2.6 Сауықтыру, кеуде және ерте жүзу (ана+бала) Оздоровительное, грудничковое и раннее плавание (мама+малыш)   620
4.2.7 Жүкті әйелдерге арналған  суда сауықтыру  жүзу   (аквааэробика) Оздоровительное плавание для беременных (аквааэробика)   880
4.2.8 Топпен суда жүзуге үйрету Групповое обучение плаванию   620
4.2.9 Абонемент Абонемент    
4.2.10 12 бару 12 посещений   9 060
4.2.11 8 бару 8 посещений   6 200
4.2.12 6 бару 6 посещений   4 710
5 Рентгенология қызметі Рентгенологические услуги 1 зерттеу 1 исслед.  
5.1.1 Өңеш рентгеноскопиясы және рентгенографиясы Рентгеноскопия и рентгенография пищевода   3 730
5.1.2 Өңеш рентгеноскопиясы және рентгенографиясы (термографиялық пленка) Рентгеноскопия и рентгенография пищевода (термографическая пленка)   4 310
5.1.3 Асқазан қос контрастатирлеу  рентгеноскопия және рентгенография Рентгеноскопия и рентгенография желудка с двойным контрастированием   4 255
5.1.4 Асқазан қос контрастатирлеу  рентгеноскопия және рентгенография (термографиялық пленка) Рентгеноскопия и рентгенография желудка с двойным контрастированием (термографическая пленка)   4 835
5.1.5 Ирригоскопия, ирригография Ирригоскопия, ирригография   10 010
5.1.6 Ирригоскопия, ирригография (термографиялық пленка) Ирригоскопия, ирригография (термографическая пленка)   11 185
5.1.7 Іш қуысы мүшелерінің шолу рентгеноскопиясы және рентгенографиясы (бір проекция) Рентгеноскопия и рентгенография обзорная органов брюшной полости (одна проекция)   935
5.1.8 Іш қуысы мүшелерінің шолу рентгеноскопиясы және рентгенографиясы (бір проекция), (термографиялық пленка) Рентгеноскопия и рентгенография обзорная органов брюшной полости (одна проекция), (термографическая пленка)   1 510
5.1.9 Көктамырішілік урография Урография внутривенная   11 195
5.1.10 Көктамырішілік урография (термографиялық пленка) Урография внутривенная (термографическая пленка)   12 365
5.1.11 Кеуде қуысының рентгеноскопиясы Рентгеноскопия органов грудной клетки   525
5.1.12 Сүйектер мен буындардың рентгенографиясы түзу проекциясы Рентгенография костей и суставов в прямой проекции   730
5.1.13 Сүйектер мен буындардың рентгенографиясы түзу проекциясы (термографиялық пленка) Рентгенография костей и суставов в прямой проекции (термографическая пленка)   1 160
5.1.14 Бүйір проекцияда сүйек және буындарға рентгенография жасау Рентгенография костей и суставов в боковой проекции   845
5.1.15 Бүйір проекцияда сүйек және буындарға рентгенография жасау (термографиялық пленка) Рентгенография костей и суставов в боковой проекции (термографическая пленка)   1 270
5.1.16 Мұрынның қосалқы қуысының рентгенографиясы контрастілеусіз Рентгенография пазух носа без контрастирования   1 150
5.1.17 Мұрынның қосалқы қуысының рентгенографиясы контрастілеусіз (термографиялық пленка) Рентгенография пазух носа без контрастирования (термографическая пленка)   1 505
5.1.18 Майеру, Стенверсу, Шуллеру бойынша рентгенография висті сүйектері Рентгенография височных костей по Майеру, Стенверсу, Шуллеру   1 260
5.1.19 Майеру, Стенверсу, Шуллеру бойынша рентгенография висті сүйектері (термографиялық пленка) Рентгенография височных костей по Майеру, Стенверсу, Шуллеру (термографическая пленка)   1 840
5.1.20 Түрік ершігі рентгенографиясы 1 проекция Рентгенография турецкого седла 1 проекция   645
5.1.21 Түрік ершігі рентгенографиясы 1 проекция (термографиялық пленка) Рентгенография турецкого седла 1 проекция (термографическая пленка)   1 005
5.1.22 Мұрын сүйегі рентгенографиясы Рентгенография костей носа   375
5.1.23 Мұрын сүйегі рентгенографиясы (термографиялық пленка) Рентгенография костей носа (термографическая пленка)   730
5.1.24 Төменгі жақ рентгенографиясы Рентгенография нижней челюсти   450  
5.1.25 Төменгі жақ рентгенографиясы (термографиялық пленка) Рентгенография нижней челюсти (термографическая пленка)   880
5.1.26 Флюорография Флюорография   435
5.1.27 Жалпы шолу кеуде рентгенографиясы (бір проекция) Рентгенография обзорная органов грудной  клетки (одна проекция)   875
5.1.28 Жалпы шолу кеуде рентгенографиясы (бір проекция), (термографиялық пленка) Рентгенография обзорная органов грудной  клетки (одна проекция), (термографическая пленка)   1 450
5.1.29 Кеуде жасушаларын  томографиясы (бір проекция) Томография органов грудной  клетки (одна проекция)   1 015
5.1.30 Кеуде жасушаларын  томографиясы (бір проекция), (термографиялық пленка) Томография органов грудной  клетки (одна проекция), (термографическая пленка)   1 595
5.1.31 Рентгеноскопиясы мен рентгенографиясы құрсақ қуысын шолу үшін (бір проекция) Рентгеноскопия и рентгенография обзорная органов брюшной полости (одна проекция)   935
5.1.32 Рентгеноскопиясы мен рентгенографиясы құрсақ қуысын шолу үшін (бір проекция), (термографиялық пленка) Рентгеноскопия и рентгенография обзорная органов брюшной полости (одна проекция), (термографическая пленка)   1 510
5.1.33 Аш ішектің рентгеноскопиясы және рентгенографиясы (пассаж) Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника (пассаж)   780
5.1.34 Аш ішектің рентгеноскопиясы және рентгенографиясы (пассаж), (термографиялық пленка) Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника (пассаж), (термографическая пленка)   1 360
5.1.35 Бассүйек рентгенографиясы 2-проекциясы Рентгенография черепа в 2-проекциях   1 240
5.1.36 Бассүйек рентгенографиясы 2-проекциясы , (термографиялық пленка) Рентгенография черепа в 2-проекциях (термографическая пленка)   1 820
5.1.37 Жамбас рентгенографиясы, жамбас буыны (1проекциясы) Рентгенография таза, тазобедренного сустава (1проекция)   770
5.1.38 Жамбас рентгенографиясы, жамбас буыны (1проекциясы), (термографиялық пленка) Рентгенография таза, тазобедренного сустава (1проекция), (термографическая пленка)   1 345
5.1.39 Мойын омыртқаларына рентгенография 1 проекцияда Рентгенография шейных позвонков в 1 проекции   775
5.1.40 Мойын омыртқаларына рентгенография 1 проекцияда (термографиялық пленка) Рентгенография шейных позвонков в 1 проекции (термографическая пленка)   1 205
5.1.41 Кеуде омыртқасы  рентгенографиясы 1 проекцияда Рентгенография грудных позвонков в 1 проекции   775
5.1.42 Кеуде омыртқасы  рентгенографиясы 1 проекцияда (термографиялық пленка) Рентгенография грудных позвонков в 1 проекции (термографическая пленка)   1 205
5.1.43 Белдеменің омыртқасы рентгенография 1 проекцияда Рентгенография поясничных позвонков в 1 проекции   775
5.1.44 Белдеменің омыртқасы рентгенография 1 проекцияда (термографиялық пленка) Рентгенография поясничных позвонков в 1 проекции (термографическая пленка)   1 205
5.1.45 Крестецті, копчикті омыртқа рентгенографиясы 1 проекцияда Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 1 проекции   775
5.1.46 Крестецті, копчикті омыртқа рентгенографиясы 1 проекцияда (термографиялық пленка) Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 1 проекции (термографическая пленка)   1 205
5.1.47 Гистеросальпингография Гистеросальпингография   4 670
5.1.48 Гистеросальпингография (термографиялық пленка) Гистеросальпингография (термографическая пленка)   5 250
5.1.49 Омыртқа рентгенографиясы екі проекцияда Рентгенография позвоночника в двух проекциях   1 260
5.1.50 Омыртқа рентгенографиясы екі проекцияда (термографиялық пленка) Рентгенография позвоночника в двух проекциях (термографическая пленка)   1 840
5.1.51 Табан рентгенографиясы Рентгенография стоп   925
5.1.52 Табан рентгенографиясы (термографиялық пленка) Рентгенография стоп (термографическая пленка)   1 505
5.1.53 Компьютерлік томография 1 облысы Компьютерная томография 1 области   11 460
5.1.54 Компьютерлік томография 1 облысы контраст Компьютерная томография 1 области с контрастированием   31 845
5.2 УДЗ УЗИ 1 зерттеу 1 исслед.  
5.2.1 УДЗ-бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки   3 365
5.2.2 УДЗ-бауыр, өт қабының УЗИ печени, желчного пузыря   2 070
5.2.3 УДЗ ұйқы безі УЗИ поджелудочной железы   1 685
5.2.4 Көкбауырды УДЗ УЗИ селезенки   1 685
5.2.5 Қалқанша безінің УДЗ УЗИ щитовидной железы   2 070
5.2.6 Гинекологиялық аурулар кезінде УДЗ УЗИ при гинекологических заболеваниях   2 595
5.2.7 Акушерлік УДЗ УЗИ акушерское   2 200
5.2.8 Лимфа түйіндерінің ультрадыбыстық көмегімен сіңірек ультрадыбыстық зерттеу УЗИ молочной железы с УЗИ лимфатических узлов   3 420
5.2.9 Буындардың УДЗ УЗИ суставов   3 800
5.2.10 УДЗ жүрек (эхокардиография) УЗИ сердца (эхокардиография)   3 950
5.2.11 УЗИ плевральной полости УЗИ плевральной полости   1 685
5.2.12 УДЗ қуық асты безі (тарнсректальді) УЗИ предстательной железы (тарнсректально)   2 955
5.2.13 УДЗ бүйрек және бүйрек безі УЗИ почек и надпочечников   2 070
5.2.14 УДЗ лимфа түйіндері УЗИ лимфатических узлов   2 070
5.2.15 УДЗ жұмсақ тіндер УЗИ мягких тканей   1 685
5.2.16 УДЗ қуықтағы қалдық несепті анықтау УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи    1 875
5.2.17 УДЗ қуық асты безі УЗИ предстательной железы и яичек   2 070
5.2.18 Тамырларды дуплексті сканерлеу Дуплексное сканирование сосудов   4 550
5.2.19 Балалардағы бүйрек және бүйрек үсті бездерінің ультрадыбыстық зерттеуі УЗИ почек и надпочечников у детей   1 770
5.2.20 Балалардағы қалдық зәрді анықтаумен қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей   1 550
5.2.21 Мидың ультрадыбыстық зерттеуі (нейросонография) УЗИ головного мозга (нейросонография)   2 210
5.3 Эндоскопиялық зерттеулер Эндоскопические исследования 1 зерттеу 1 исслед.  
5.3.1 Ересектерге диагностикалық эзофагогастродуоденоскопия Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая взрослым   5 030
5.3.2 Ересектерге диагностикалық ректосигмоидколоноскопия Ректосигмоидколоноскопия диагностическая взрослым   7 650
5.3.3 Диагностикалық трахеобронхоскопия Трахеобронхоскопия диагностическая   6 035
5.3.4 Диагностикалық трахеобронхоскопия Трахеобронхоскопия лечебно-диагностическая   6 915
5.3.5 Эндоскопиялық биопсия Биопсия эндоскопическая   870
5.3.6 Бактериологиялық зерттеу үшін материал алу Взятие материала на бактериологическое исследование   870
5.3.7 Цитологиялық зерттеуге материал алу Взятие материала для цитологического исследования   870
6 ЭКГ ЭКГ 1 қызмет 1 услуга 700
6.1 Холтер бойынша тәуліктік мониторлау Суточное мониторирование по Холтеру 1 қызмет 1 услуга 7 435
6.2 Тредмил тест Тредмил тест 1 қызмет 1 услуга 4 145
6.3 Артериялық қысымды тәуліктік мониторлау Суточное мониторирование артериального давления 1 қызмет 1 услуга 4 330
7 Патологоанатомиялық зерттеулер Патологоанатомические исследования 1 зерттеу 1 исслед.  
7.1 Цитологиялық зерттеу Цитологическое исследование   2 395
7.2 Гистологиялық зерттеу 1 блок-препараттың операциялық-биопсиялық материал 3-санаттағы күрделілігі Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности   3 530
8 Реанимациялық-анестезиологиялық қызметтер Реанимационно-анестезиологические услуги 1 қызмет 1 услуга  
8.1 Этонол, опиат созылмалы әсер етуін жою (1,5 сағат) Устранение хронического воздействия этонола, опиатов   16 790  
8.2 Плазмаферез Плазмаферез   29 840
8.3 Анестезия Анестезия 1 емшара. 1 процед.  
8.3.1 Жұлын анестезиясы (қосымша нұсқа, седативті) Спинномозговая анестезия  (вариант расширенный, с седацией)   4 875
8.3.2 Жүргізуші анестезия. (қосымша нұсқа, седативті) Проводниковая анестезия (вариант расширенный, с седацией)   10 220
8.3.3 Эндотрахиялық анестезия Эндотрахеальный наркоз   13 965
8.3.4 Көктамырішілік наркоз Внутривенный наркоз   7 535
8.3.5 Эпидуральды анальгезия (АГБ-да) Эпидуральная анальгезия ( в АГО )   13 625
8.3.6 Жатыр қуысын диагностикалауға ішілік анестезия (ЖДК) Внутривенный наркоз для диагностического выскабливания полости матки (ДВПМ)   4 535
9 Стационарлық емдеу сырттан есiрткелiк келген науқастар үшiн ПСМП, Порталда кезексіз ауруханаға жатқызу, Шарт бойынша Стационарное лечение иногородних пациентов  и пациентов поступивших без направления ПСМП, без очереди на Портале госпитализации, по Договору 1 орын — күн 1 койко-день  
9.1 Хирургиялық бөлiм. Хирургическое отделение.   15 370
9.2 Кардиологиялық бөлiм. Кардиологическое отделение.   12 130
9.3 Травматологиялық бөлiм. Травматологическое отделение.   13 300
9.4 Нейрохирургиялық бөлiм. Нейрохирургическое отделение.   12 700
9.5 Терапиялық бөлiм. Терапевтическое отделение.   12 745
9.6 Урологиялық бөлiм. Урологическое отделение.   15 240
9.7 Офтальмологиялық бөлім. Офтальмологическое отделение.   16 560  
9.8 Сервистік қызмет. (бөлме) 1 орын Сервисные услуги. (палата) 1 место   3 500
9.8.1 Перзентхана бөлімінің сервистік палатасы Сервисная палата родильного отделения 4 к/д 31 020
9.8.2 Гинекологиялық бөлімшенің сервистік палатасы Сервисная палата гинекологического отделения 1 к/д 3 510
9.8.3 Жүкті әйелдер патологиясы бөлімшесінің сервистік палатасы Сервисная палата отделения патологии беременных 1 к/д 2 215
9.8.4 Нәрестенің болуы (анасыз) Пребывание новорожденного (без матери) 1 к/д 1 840
9.8.5 Кіші жастағы соматикалық бөлімше   (тамақпен) Соматическое отделение раннего возраста (с питанием) 1 к/д 3 250
9.8.6 Кіші жастағы соматикалық бөлімше   (тамақсыз) Соматическое отделение раннего возраста (без питания) 1 к/д 2 805
9.8.7 Үлкен  жастағы соматикалық бөлімше   (тамақпен) Соматическое отделение старшего возраста (с питанием) 1 к/д 2 980
9.8.8 Үлкен жастағы соматикалық бөлімше   (тамақсыз) Соматическое отделение старшего возраста (без питания) 1 к/д 2 535
9.8.9 Жұқпалы аурулар бөлімшесі  (тамақпен) Инфекционное отделение (с питанием) 1 к/д 3 320
9.8.10 Жұқпалы аурулар бөлімшесі  (тамақыз) Инфекционное отделение (без питания) 1 к/д 2 875
10.1.1 Өкпенің қатерлі ісігі Рак легкого 1 қызмет   1 услуга 76 605 56 500 46 445
10.1.2 Созылмалы панкриотит, асқыну, 7 к. д. Хронический панкриотит, обострение,7 к.д.   89 690 61 540 47 465
10.1.3 Созылмалы панкриотит, асқынуы, 5 к. д. Хронический панкриотит, обострение,5 к.д.   66 435 46 330 36 275
10.1.4 Қант диабеті, 7 к. д. Сахарный диабет,7 к. д.   76 025 47 465
10.1.5 Қант диабеті, 2 к. д. Сахарный диабет, 2 к.д.   17 900 13 880
10.1.6 Қант диабеті, 3 к. д. Сахарный диабет, 3 к.д.   30 815 24 785
10.2.1 Фимоз (шеткі тәнді тілу) Фимоз (иссечение крайней плоти)    73 235 42 755
10.2.2 Варикоцеле(варикоцеле және гидроцеле себебі бойынша ота жасау) Варикоцеле (операция по поводу варикоцеле и гидроцеле)    85 325 54 845
10.2.3 Крипторхизм (орхидопексиясы) Крипторхизм (орхидопексия)    84 805 54 325
10.2.4 Гидроцеле (ұрықтық арнасынын іншек қабынын шемені себебі боойынша ота жасау. Гидроцеле (операция по поводу водянки влагалищной оболочки семянного канала)   83 865 53 385  
10.2.5 Қосполярлық трансуретральдік резекциялау құықалды без қатерсіз гиперплазиясы. Құық қалбыршағы қатерсіз пайда болуы. Биполярная трансуретральная резекция доброкачественной гиперплазии предстательной железы Доброкачественное образование мочевого пузыря   129 150 88 630
10.2.6 Трансуретральді уретероскопиясы Трансуретральная уретероскопия   120 705 85 250
10.2.7 Несепағардан стентті жою Удаление стента из мочеточника   8 170
10.2.8 Цистоскопия Цистоскопия   8 170
10.2.9 Лапароскопиялық нефропексия Лапароскопическая нефропексия   182 645 147 190
10.2.10 «Урослинг» синтетикалық ілмекпен уретропексия іншек арқылы Чрезвлагалищнаяу ретропексия синтетической петлей «Урослинг»   212 165 196 970
10.3.1 Артроскопия (поражение мениска в результате разрыва или травмы), удаление СМА Артроскопия (мениск зақымдану  жыртылу немесе жарақат нәтежесінде) СМА жоюы   135 510 86 050 61 315
10.3.2 Тізе буынын эндопротездеу Эндопротезирование коленного сустава   270 925 191 125
10.3.3 Жамбас буынын эндопротездеу Эндопротезирование  тазобедренного  сустава   259 725 179 925
10.4.1 Краниопластика протокрилмен( Бас сүйек тілімшесін орнату) Краниопластика протокрилом (Установка черепной пластины)   100 110 79 270
10.4.2 Омыртқа жарығын жою (басқа тексеру түрлері және омыртқа арнасынын құрам декомпрессиясы) Межпозвоночное удаление грыжи (другие виды обследования и декомпрессии структур позвоночного канала)   141 650 99 420
10.4.3 Омыртқа жарығын жою, алды (басқа тексеру түрлері және омыртқа арнасынын құрам декомпрессиясы) Межпозвоночное удаление грыжи, передний доступ (другие виды обследования и декомпрессии структур позвоночного канала)   172 840
10.5.1 Амбулаторлық ота жасау Амбулаторная операция   2 730
10.5.2 Қалқанша без бір жақты лабэктомиясы Односторонняя лабэктомия щитовидной железы   58 030 36 510 26 110
10.5.3 Жарықты тігу шап жарығын (протез немесе имплант  жәрдемімен қиғаш шап жарығын жою), Кіндік жарығы жарықты тігу Грыжесечение паховой грыжи (Устранение косой паховой грыжи с помощью импланта или протеза), Грыжесечение пупочной грыжи   70 390 51 560
10.5.4 Ота жасағаннан кейін жарықты тігу (жарықты кесу арқылы жою және протез қолдану) Грыжесечение при послеоперационных грыжах (устранение грыжи с рассечением и использованием протеза)   88 655 69 825
10.5.5 Эндоскопиялық холецистэктомия (Лапроскопиялық холецистэктомиясы) Холецистэктомия эндоскопическая (Лапароскопическая холецистэктомия)   109 560 93 420
10.5.6 Қысқа қолжетімділіктен  холецистэктомиясы Холецистэктомия из мини доступа   102 480 83 650
10.5.7 Күте тамыр- артериялық фистумасы Артерио-венозная фистума   28 740
10.5.8 Жіңішке ішектің стома жабуы Закрытие стомы тонкой кишки   59 495 48 735
10.5.9 Тромбоэндерэктомия. Аллозаплата Тромбоэндерэктомия. Аллозаплата   716 165 678 505
10.5.10 Эндовазальдық радиожиілік абляция Эндовазальная радиочастотная абляция   116 360
10.5.11 Геморроидэктомия Геморроидэктомия   75 830 56 615
10.6.1 Шел факоэмульсификациясы ИОЛ имплантациясымен Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ   120 375
10.6.2 Шел тоннельдік экстракциясы ИОЛ имплантациясымен (көз ішіне жасанды көз жанарын бір уақытта шел экстракциясы уақыттында) Тоннельная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (введение внутриглазного искусственного хрусталиков момент экстракции катаракты одновременно)   88 690 60 920
10.6.3 Птеригиумды жою Удаление птеригиума   19 740
10.6.4 Жас нүктелерін кеңейту Расширение слезных точек   9 035
10.6.5 Энтропион Энтропион   20 945
10.6.6 Көзжас қабының флегмонасын жою Халазиона жою Папилломды жою Абсцессті ашу Удаление флегмона слезного мешка Удаление халазиона Удаление папиллом Вскрытие абсцесса   13 510
10.7.1 Диагностикалық жатыр қырып тазарту Диагностическое выскабливание матки   39 910 32 225
10.7.2 Лапараскопиялық цистэктомиясы. Аналық без резекциясы. Бір жақтық өсіндіні жою. Бір жақтық сальпинго-өсіндікті жою, аналық без биопсиясы. Сальпингоовариолизисі. Эндоскопиялық таңу және жатыр түтіктерінің окклюзиясы. Лапараскопическая цистэктомия. Резекция яичника. Одностороннее удаление придатков. Одностороннее сальпинго-придатковое удаление, биопсия яичников. Сальпингоовариолизис. Эндоскопическая перевязка и окклюзия маточных труб. 98 340 93 150 87 965 67 600 62 410 57 225
10.7.3 «Урослинг» синтетикалық ілмектердің төтенше уретропексиясы» Чрезвлагалищная уретропексия синтетической петлей «Урослинг»   256 655 218 230
10.7.4 Қынап үстінің лапароскопиясы жатыр ампутациясы Лапароскопия надвлагалищная ампутация матки   181 520 127 725
10.7.5 Цистэктомиясы. Аналық без резекциясы. Бір жақтық өсіндіні жою. Бір жақтық сальпинго-өсіндікті жою, аналық без биопсиясы. Сальпингоовариолизисі. Эндоскопиялық таңу және жатыр түтіктерінің окклюзиясы. Толық  сальпинтоэктомиясы. Екі жақтың сальпинтоэктомиясы. Миомэктомия. Қынап үстінің  жатыр ампутациясы.  Жатыр мойыншағы тұқыл экстирпациясы. Жатыр  экстирпациясы. Цистэктомия.  Резекция яичника. Одностороннее удаление придатков.  Одностороннее сальпинго-придатковое удаление. Биопсия яичников. Сальпингоовариолизис. Перевязка и окклюзия маточных труб. Полная сальпинтоэктомия. Двухсторонняя сальпинтоэктомия. Миомэктомия. Надвлагалищная ампутация матки. Экстирпация культи шейки матки. Экстирпация матки. 173 740 165 955 158 175 152 985 119 945 112 160 104 380 99 190  
10.7.6 Жатыр қынап экстирпациясы.  Алғы кольпоррафиясы. Артқы кольпоррафиясы. Влагалищная экстирпация матки. Передняя кольпоррафия. Задняя кольпоррафия. 164 615 148 915 110 820 95 120
10.7.7 Бартолиниевтік без ірің кернелген ісікті жою. Қынап ірің кернелген ісікті жою. Удаление кисты бартолиниевой железы. Удаление кисты влагалища. 67 065 64 815 44 010 41 760
10.8.1 Мұрын далдасы резекциясы Резекция перегородки носа 1 қызмет   1 услуга 86 870 59 975 46 525
11 Кожно-венерологические услуги 1 қызмет   1 услуга  
11.1 Бір сүйел криодеструкциясы Бет криомассажы Бет, мойын, декольте криомассажы Криодеструкция одной бородавки Криомассаж лица Криомассаж лица, шеи, декольте   880 970 1 435
11.2 Уретраны орнату Инстилляция уретры   440
11.3 Уретрадан жағынды алу Взятие мазка из уретры           210
11.4 Қынап ванналары Ванночки влагалищные   555
12 Гинекология қызметтері Гинекологические услуги 1 емшара. 1 процед.  
12.1 Прицельді биопсиясы Прицельная биопсия                                          1 530
12.2 Эхогидротубация (Метросальпингография) Эхогидротубация (Метросальпингография)   8 320
12.3 Айнадағы қынап пен жатыр мойнын қарау Осмотр влагалища и шейки матки на зеркалах   630
12.4 Диатермокоагуляция Диатермокоагуляция   4 580
12.5 Жатырішілік спиралін енгізу Постановка внутриматочной спирали   1 100
12.6 Жатырішілік спиралін алу Извлечение внутриматочной спирали   1 100
12.7 Жатырішілік спиралін күрделі алу Сложное удаление внутриматочной спирали   2 315
13 ЛОР қызметі ЛОР услуги 1 қызмет   1 услуга  
13.1 Евстахий түтігін үрлеп тазарту Продувание евстахиевой трубы   415
13.2 Евстахий түтігін сүмбілеу Катетеризация евстахиевой трубы   780  
14 Офтальмология қызметі Офтальмологические услуги 1 қызмет   1 услуга  
14.1 Көзді ультрадыбыстық зерттеу Ультразвуковое исследование глаз 1 зерттеу 1 исслед. 3 460
14.2 Кераторефрактометрия Кераторефрактометрия 1 қызмет   1 услуга 2 170
14.3 Конъюнктивалды инъекция (1 көз субконъюнктивтік инъекция) Инъекция подконъюнктивальная (Субконъюнктивальная инъекция 1 глаз)   690
14.4 Парабульбар инъекция 1 көз Парабульбарная инъекция 1 глаз   595
15 Науқасты көлiкпен жеткiзу. Транспортировка больного домой в сопровождении санитара 1 қызмет   1 услуга   1 450
16 Құжаттарды ресімдеу Оформление документов 1 қызмет   1 услуга  
16.1 Сан-курорт картасын ресiмдеу, перифириялф ауруларды ресімдеуі Оформление сан-курортной карты, периферийных больных   920
16.2 Шет елге кетушiлерге шығу қағазы. Выписка выезжающим за границу.   1 650
16.3 Ауруханада болған аңықтама – көшірме Справка о пребывании в стационаре — дубликат   305
16.4 Денсаулық жағдайы туралы анықтама (көшірме) Справка о состоянии здоровья (дубликат)   740
16.5 Шет елге кету анықтамасы. Справка выезжающим за границу.   920
16.6 Шығу қағазын ресiмдеу. (көшірмесі) Оформление выписки (дубликат).   740
17 Медициналық қалдықтарды жою Утилизация медицинских отходов килограмм килограмм   
17.1 Мед.қалдықты жою (жағу) Утилизация (сжигание) мед.отходов   300
18 Бикстерді зарарсыздандыру Стерилизация биксов   715
19 Шетел азаматтары мен  азаматтығы жоғ тұлғаларға стационарлық көмек  Стационарная помощь для иностранных граждан и лиц без гражданства 1 емделген жағдай / 1 керует-күн 1 пролеченный случай / 1 койко-день  
19.1 Бронхит (J20.8 J20.0) Бронхиты (J20.8 J20.0)   75377 / 9422
19.2 Пневмония (J13; J15.2; J15.8 J16.8) Пневмония (J13; J15.2; J15.8 J16.8)   121035 / 11003
19.3 Созылмалы обструктивті өкпе аурулары.   Бронхоэктатикалық ауру (J45.0 J45.8) Хронические обсруктивные болезни легких. Бронхоэктатическая болезнь (J45.0 J45.8)   135643 / 16148
19.4 Дерматит, экзема, эритема (L50.0 L50.8 L20.8) Дерматит, экзема, эритема (L50.0 L50.8 L20.8)   70400 / 9915
19.5 Ас қорыту органдары аурулары (132Д К52.2 К59.8) Болезни органов пищеварения (132Д К52.2 К59.8)   67603 / 7192
19.6 Тубулоинтерстициалдық бүйрек аурулары ( N10,N11, N39.0) Тубулоинтерстициальные болезни почек ( N10,N11, N39.0)   105197 / 10734
19.7 Анемии (D50.8 D62) Анемии (D50.8 D62)   30312 / 3445
19.8 Қабынбайтын аурулар ЦНС (G91.0; G93.2; G93.4; G98) Невоспалительные заболевания ЦНС (G91.0; G93.2; G93.4; G98)   84157 / 8766
19.9 Сал белгілері (G90.8 G83.2 G82.0 ) Паралитические синдромы (G90.8 G83.2 G82.0 )   89683 / 8080
19.10 Бауыр және ұйқы безін, көкбауыр ауырлары   (К73.8) Болезни печени и пожделудочной железы, селезенки (К73.8)   113161 / 11316
19.11 Жұқпалы аурулар (жұқпалы аурулар бөлімшесінде)   Инфекционные болезни (в инфекционном отделении)   62889/ 9386
20 CHEK-UP  «Премиум» CHEK-UP  «Премиум»    
21 Медициналық дәрігерлік тексеруі, зертханалық көлемі және функционалдық зерттеулері Медицинские врачебные осмотры, объем лабораторных и функциональных исследований.    
21.1 Қоғамдық тамақтандыру және тамақ өнеркәсібі қызметкерлері. Работники общественного питания и пищевой промышленности.    
21.1.1 Әйелдер Женщины   3 025
21.1.2 Ер адамдар Мужчины   3 025
21.2 Оқу орындарының қызметкерлері Работники учебных заведений    
21.2.1 Әйелдер Женщины   1 135
21.2.2 Ер адамдар Мужчины   1 135
21.3 Оқу орындарына түсу м/тексерілу + оқу (форма № 086) Лица работающие на производственных объектах + учеба (форма № 086)    
21.3.1 Әйелдер Женщины   5 655
21.3.2 Ер адамдар Мужчины   3 705
21.4 Қызмет көрсету ортасы (шаштараз, монша, сауна) Сфера обслуживания (парикмахерские, бани, сауны)    
21.4.1 Әйелдер Женщины   2 075
21.4.2 Әйелдер. Маникюр шебері + сары ауруы Женщины. Мастер маникюра + гепатит   4 650
21.4.3 Ер адамдар Мужчины   2 075
21.5 Спортты-сауықтыру ұйымдарының қызметкерлері, үйірме мамандары Работники спортивно-оздоровительных организаций, специалисты кружков    
21.5.1 Әйелдер Женщины   2 075
21.5.2 Ер адамдар   Мужчины     2 075
21.6 Дәріханалар Аптеки   1 135
21.7 МАИ ГАИ   2 590
21.8 Санатория қызметкерлері, де малу орындары, интернаттар, мүгедектер және қарттар үйлеріне Работники санаториев, домов отдыха, интернатов, домов для инвалидов и престарелых    
21.8.1 Әйелдер   Женщины     3 025
21.8.2 Ер адамдар 12 айдан кейін Мужчины ч/з 12 мес.   3 025
21.9 Кезекшілік Вахта    
21.9.1 Кезекшілік 12 айдан кейін Вахта ч/з 12 мес.   6 860
21.9.2 Кезекшілік 12 айдан кейін + гинеколог Вахта ч/з 12 мес. + гинеколог   8 810
21.10 Азық-түлік саудасы объектілерінің қызметкерлері Работники объектов продовольственной торговли   2 260
21.11 Балабақша есепшілері Бухгалтера детских садов   1 135
21.12 Күзетші, күзетші, тазалаушы Сторож, охранник, дворник   1 135
21.13 Балалар орталықтары Детские сады-ясли    
21.13.1 Балалар орталықтары Детские сады-ясли   3 025
21.13.2 Балалар орталықтары + м/б гепатиті Детские сады-ясли + м/с гепатит   5 600
21.14 Мұғалімдер мектептері Школы учителя   1 135
21.15 Шағын орталықтың тәрбиешілері Воспитатели мини-центров   3 025